Takim konsultativ me eksperte të GIZ për programin e ri në kuadër të ridizenjimit të programeve të mëparshme proINVEST/ProSME/VET

img_3466
Takime konsultative në 18 Bashkitë e Rajonit 3- nisma për shpërndarje informacioni dhe promovim të AZHR 3
04/01/2017
Krijimi i rrjetëzimit të parë të AZHR3 në kuadër të programeve ndërkufitare IPA
04/01/2017
Show all

Takim konsultativ me eksperte të GIZ për programin e ri në kuadër të ridizenjimit të programeve të mëparshme proINVEST/ProSME/VET

Në kuadër të ridizenjimit të programeve të mëparshme proINVEST/ProSME/VET, qëllimi i vizitës së Ekspertëve të GiZ ishte të konsultohej me AZHR 3 për nevojat zhvillimore të Rajonit 3 si dhe për fushat prioritare për zhvillim të AZHR 3. Këto tre programe do të ridizenjoheshin në një të vetëm. Pas preazantimit të AZHR 3, misionit dhe drejtimeve të saj strategjike u zhvillua një diskutim i hapur në tryezë për ndërhyrjet e mundshmë në sektorërt prioritarë: bujqësi turizëm. AZHR 3 kërkoi gjithashtu mbështetjen e GiZ në të ardhmen për sa i përket fuqizimit dhe ngritjes së kapaciteteve të AZHR3 në lidhje me ngritjen e nivelit profesional të satfit (si të përgatitë programe investimesh dhe studime te zhvillimit rajonal, sit ë zhvilojë rrjetëzime konsultative për integrim të zhvilluar rajonal; bashkëpunime të përbashkëta për studime fizibiliteti; si të përmirësojnë politikat ekziztuese zhvillimore)