Në lidhje me fondet e Bashkimit Evropian dhe të donatorëve