Krijimi i rrjetëzimit të parë të AZHR3 në kuadër të programeve ndërkufitare IPA

Takim konsultativ me eksperte të GIZ për programin e ri në kuadër të ridizenjimit të programeve të mëparshme proINVEST/ProSME/VET
04/01/2017
arkiv1_1
Konkursi Rajonal i Praktikave të Mira të Bashkive – 2016 – Rajoni 3, Korçë-Elbasan-Berat
17/03/2017
Show all

Krijimi i rrjetëzimit të parë të AZHR3 në kuadër të programeve ndërkufitare IPA

Në datën 07.10.2016, në Bitola, Maqedoni u realizua nënshkrimi i një Memorandumi Bashkëpunimi midis AZHR 3, Bashkisë së Bitolës, Resen dhe Novaca në Maqedoni, me qëllim bashkëpunimin afatgjatë për projekte në kuadër të programeve ndërkufitare IPA si dhe me gjerë.